Wycena wierzytelności

Poniżej przedstawiamy podsumowanie i wycenę wierzytelności.


Kwota Twojej wierzytelności: PLN
Data wymagalności wierzytelności:

Godziwa wartość rynkowa wierzytelności wynosi: PLN

Godziwa wartość likwidacyjna wierzytelności wynosi: PLN*

Określona kalkulatorem wartość powinna wahać się od wartości transakcyjnej w przedziale od -33,66% do +33,66%.

* zastosowano dyskonto w postaci współczynnika korygującego wykorzystywanego w metodzie Wilcoxa-Gamblera, która jest uproszczoną metodą szacowania wartości likwidacyjnej przedsiębiorstwa.

Określona kalkulatorem wyceny wierzytelności rynkowa wartość wierzytelności jest tylko określeniem jej poziomu wartości na potrzeby wyznaczenia godziwej wartości rynkowej, która może być pomocna przy określeniu orientacyjnej ceny ofertowej, a niniejszy kalkulator jest pracą badawczą. Kalkulator wyceny wartości przeterminowanych wierzytelności jest projektem naukowym związanym z dysertacją doktorską na temat wyceny przeterminowanych należności pisaną w Instytucie Finansów, w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, prof. SGH. Informacje na temat samego projektu badawczego, wyceny wierzytelności i czynników kształtujących wartość znajdziesz poniżej.